Minnesota Adult and Teen Challenge – Lakeside Academy

Minnesota Adult and Teen Challenge – Lakeside Academy

100 Garrison Ave NE
Buffalo,MN,55313

Lakeside Academy yog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab Kev Rov Qab Los rau cov tub hluas hnub nyoog 14-18 xyoo uas tab tom taug txoj kev tsis ncaj ncees vim kev siv yeeb tshuaj, kev raug mob, kev tswj kev npau taws thiab lwm yam teeb meem kev coj cwj pwm. Teem rau 48 daim av hauv Buffalo, MN cheeb tsam, Lakeside Academy muaj ntawv tso cai kho mob, muaj ntawv tso cai kev noj qab haus huv thiab lwm yam kev pab tswv yim, kev kawm hauv tsev kawm ntawv suav nrog tsev kawm ntawv theem siab nrog rau kev kawm hauv online, thiab kev kawm ua haujlwm lossis kev kawm ua haujlwm - tag nrho hauv ib lub chaw pw hav zoov ib puag ncig. Lakeside Academy yog ib txoj haujlwm ntawm Minnesota Adult & Teen Challenge. Peb muaj kev thauj mus los dawb rau peb cov kev pab cuam nyob hauv txhua qhov chaw hauv Minnesota. Mus ntsib mntc.org kom paub ntau ntxiv.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong