Kev Quav Tshuaj

Lub cev thiab/lossis lub paj hlwb quav cov tshuaj (uas hloov tau kev xav), xws li tshuaj yeeb, cawv, los sis nicotine. Kev cia siab ntawm lub cev ntawm cov tshuaj xws li tshuaj noj los sis cawv yog los ntawm kev maj mam siv dhau sij hawm kom lub cev kev kam cov tshuaj. Yog li ntawv, yuav tsum tau noj cov tshuaj ntau ntxiv kom nws ua hauj lwm tau, tej zaum nws yuav tso tau kev nyuaj siab los sis kev ntxhov siab kom nqis ib ntus, los sis ua rau muaj kev zoo siab. Yog tias tsis muaj qhov nce ntxiv, nws muaj peev xwm ua rau cov tsos mob ntawm kev thum tshuaj tshwm sim.

hmnHmong