Sort Glossary los ntawm: Alphabetically (AZ) ▼

Kev Quav

Kev piav qhia

Ib tug neeg uas muaj kev quav yeeb quav tshuaj siv cov tshuaj, lossis koom nrog kev coj cwj pwm, uas qhov txiaj ntsig zoo muab rau […]

Kev Kho Mob Hnub Hluas

Kev piav qhia

Cov kev pab cuam no pab cov tub ntxhais hluas (feem ntau yog 10-19 xyoo) uas muaj teeb meem nrog kev xav thiab kev mob hlwb uas tsim teeb meem […]

Kev Saib Xyuas Neeg Laus

Kev piav qhia

Kev tu neeg laus hauv tsev neeg yog ib daim ntawv tso cai, kev ua neej nyob uas muab zaub mov, chaw pw, saib xyuas, thiab kev pabcuam hauv tsev. Lawv kuj tseem tuaj yeem […]

Adult Rehabilitative Mental Health Services (ARMHS)

Kev piav qhia

Cov kev pab cuam kho mob puas hlwb rau cov neeg laus (ARMHS) txhais tau hais tias cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws uas kho tau zoo thiab ua rau tus neeg tau txais kev pab tsim kho thiab […]

Ambulatory Detox Services

Kev piav qhia

Qhov kev pabcuam tau cog lus nrog Lub Tsev Kho Mob Tshuaj Kho Mob Tshwj Xeeb hauv zej zog uas muab cov kev pabcuam detox rau cov neeg siv khoom thaum [...]

Kev ntxhov siab

Kev piav qhia

Ib qho kev txhawj xeeb, ntxhov siab, lossis tsis xis nyob, feem ntau hais txog qhov xwm txheej yuav tshwm sim los yog ib yam dab tsi uas tsis paub tseeb. Hauv qee qhov […]

Applied Behavior Analysis

Kev piav qhia

Applied Behavior Analysis (ABA) yog kev kho mob raws li kev tshawb fawb ntawm kev kawm thiab kev coj cwj pwm. ABA kev kho mob siv peb txoj kev nkag siab […]

Art Therapy

Kev piav qhia

Kev kho duab kos duab yog cov txheej txheem hauv paus hauv lub tswv yim uas muaj tswv yim qhia tuaj yeem txhawb kev kho mob thiab kev puas siab puas ntsws.

Assertive Community Treatment (ACT)

Kev piav qhia

Assertive Community Treatment (ACT) yog ib qho kev siv zog thiab kev sib koom ua ke rau kev pabcuam kev noj qab haus huv hauv zej zog. ACT pab pawg pab […]

hmnHmong