Applied Behavior Analysis

Applied Behavior Analysis (ABA) yog kev kho mob raws li kev tshawb fawb ntawm kev kawm thiab kev coj cwj pwm. Kev kho ABA siv peb txoj kev nkag siab txog kev coj cwj pwm ua haujlwm li cas hauv qhov xwm txheej tiag tiag. Lub hom phiaj yog txhawm rau txhim kho kev coj tus cwj pwm zoo thiab txo tus cwj pwm phem / teeb meem. Nws tuaj yeem pab txhawb kev hais lus, kev sib txuas lus, kev mloog lus, kev xav, kev sib raug zoo, kev nco, thiab kev txawj ntse.

hmnHmong