Nrhiav li cas

  1. Pib los ntawm kev nkag mus rau lo lus tshawb nrhiav lossis xaiv lo lus tseem ceeb lossis kev pabcuam los ntawm cov ntawv qhia zaub mov.
  2. Sau tus zip code uas koj tab tom nrhiav kev pabcuam. Tag nrho lwm cov ntaub ntawv yog nyob ntawm yeem, nkag mus rau qhov koj paub lossis tso tseg.
  3. Yog tias koj muaj lub sij hawm tshwj xeeb koj xav tau kev pab cuam koj tuaj yeem xaiv qhov muaj - muaj kev xaiv rau tam sim ntawd.
  4. Cov chaw ze tshaj plaws ntawm koj yuav tawm los. "Hnub Hloov Kho Kawg" yog qhia kom tau cov ntaub ntawv tshiab kawg.

Cov yeeb yaj kiab yuav ua li cas thiaj nrhiav tau:

Lus Askiv

Spanish

Hmoob

Somali

FastTrackerMN.org Ib qho cuab yeej rau cov kws kho mob

hmnHmong