Nrhiav li cas

  1. Sau lo lus tshawb nrhiav lossis xaiv lo lus tseem ceeb los sis kev pabcuam
  2. Sau tus zip code ntawm qhov chaw uas koj nrhiav kev pabcuam. Tag nrho lwm cov ntaub ntawv yog nyob ntawm yeem, sau qhov koj paub los sis tso tseg tau
  3. Yog tias koj muaj lub sij hawm tshwj xeeb koj xav tau kev pab cuam koj tuaj yeem xaiv qhov muaj - muaj kev xaiv rau tam sim ntawd.
  4. Cov chaw ze tshaj plaws ntawm koj yuav tawm los. "Hnub Hloov Kho Kawg" yog qhia kom tau cov ntaub ntawv tshiab kawg.

Ntawm no yog daim video qhiav tias yuav nrhiav li cas

Rau cov kws tshaj lij, Ib qho cuab yeej rau Cov Kws Kho Mob

hmnHmong