Cov ntsiab lus ntawm Kev Pabcuam thiab Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Tiv Thaiv Tus Kheej

Txhua cov ntaub ntawv yog muab los ntawm peb cov chaw kho mob hauv zej zog / cov chaw uas ntseeg siab thiab tsis raug txheeb xyuas tus kheej los ntawm FastTrackerMN.org. Yog tias koj pom cov ntaub ntawv tsis tu ncua, thov ceeb toom rau lub tsev kho mob. Tsis tas li ntawd, FastTrackerMN.org tsis tau lees tias cov kev pabcuam yuav raug them los ntawm kev tuav pov hwm. Nws yog nyob ntawm tus neeg tshawb nrhiav hu rau lawv cov ntawv pov hwm kom paub tseeb tias cov kev pabcuam tshwj xeeb / cov chaw muab kev pabcuam raug them rau hauv koj cov khoom pov hwm.

hmnHmong