Pab cov neeg Minnesota dhau tej teeb meem kom noj qab nyob zoo

FastTrackerMN.org yog ib qho cuab yeej muaj peev xwm los mus tshawb txog tej yam uas pub cov pej xeem nyob hauv Minnesota nrhiav kev pab tam siv kom tib neeg tus xeeb ceem muaj noj qab haus huv. Txawm yog koj nrhiav kev pab rau koj tus kheej, tus neeg koj hlub, tus neeg nyob hauv tsev kho mob, los yog xav tau ntaub ntawv qhia ntxiv, pib rau ntawm qhov chaw no!

Siv peb cov cuab yeej tshawb nrhiav kev pab yeej yooj yim heev

Xav tau kev pab tam sim no? Peb pab koj nrhiav tau thiab!

Tham nrog peb cov kws kho mob

Ntuas rau peb seb peb yuav ua li cas kom FastTrackerMN zoo dua.

Muab lus ntuas

Tiv tauj FastTrackMN kom tau ntaub ntawv dawb los sib faib.

Thov cov ntaub ntawv

Me ntsis

Txog Peb

FastTracker yog ib lub cuab yeej tshawb nrhiav saum huab cua uas muaj ntaub ntawv txog kev ko kev xav thiab kev pab cuam rau kev nyab xeeb ntawm kev xav nyob thoob haum xeev. Lub cuab yeej no muab ntaub ntawv txog kev tshawb fawb tseem ceeb thiab txheej txheem rau cov kws tshaj lij kom lawv nkag siab zoo thiab txhawb nqa cov neeg mob.

  • Muaj cov kws kho mob tshiab
  • Tau ntaub ntawv xa mus nrhiav kev kho mob
  • Cov kev cai ntawm kev kho mob
  • Lus qhia txog cov pab pawg txhawb nqa
  • Txhim kho kev sib txuas lus ntawm cov thawj coj thiab cov kws kho mob tshwj xeeb

Recent News and Upcoming Events

hmnHmong