Kev ntxhov siab

  • Kev txhawj xeeb los sis ntshai txog tej yam tshwm sim los sis ib yam dab tsi uas tsis paub hais tias yuav zoo li cas. Qee zaum, kev ntxhov siab yog ib yam mob uas yuav tsum tau nrhiav kev kho. Piv txwv li kev ntxhov siab dav muaj txoj kev txhawj xeeb tas li txog tej yam teeb meem loj los me. Lwm yam kev ntxhov siab — xws li kev poob siab, kev xav nruj nraim yuav ua thiaj tsis txhawj (OCD), mob ntawm kev ceeb ntshai loj (PTSD) — muaj cov tsos mob tshwj xeeb.

 

hmnHmong