Adult Rehabilitative Mental Health Services (ARMHS)

Cov kev pab cuam kho mob hlwb rau cov neeg laus (ARMHS) txhais tau hais tias cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws uas kho tau zoo thiab ua rau tus neeg tau txais kev pab txhim kho thiab txhim kho kev puas siab puas ntsws, kev sib raug zoo, kev hloov ntawm tus kheej thiab kev xav, thiab kev ywj pheej nyob hauv zej zog thiab kev txawj ntse, thaum cov peev txheej no cuam tshuam los ntawm cov tsos mob ntawm mob hlwb.

hmnHmong