Kev Quav

Ib tug neeg uas muaj kev quav siv tshuaj, los sis coj cwj pwm uas ua rau muaj kev txhawb siab kom nws rov ua dua, txawm tias muaj kev txim loj. Kev quav yeeb quav tuaj yeem muaj kev siv tshuaj xws li Cawv, tshuaj nqus pa, tshuaj yeeb, cocaine, thiab nicotine, los sis kev coj cwj pwm xws li kev twv txiaj.

hmnHmong