Telehealth/Telemedicine

Telemedicine, Telehealth thiab kev saib xyuas virtual, yog hais txog kev kho mob los sis kev kho kev nyab xeeb los ntawm xov tooj, mobile app los sis online video.

hmnHmong