Medication Assisted Treatment (MAT)

Medication-Assisted Treatment (MAT) yog kev siv tshuaj, ua ke nrog kev tawm tswv yim thiab kev coj tus cwj pwm, los muab "tus neeg mob tag nrho" mus rau kev kho mob ntawm kev siv tshuaj yeeb.

MAT feem ntau yog siv rau kev kho mob ntawm kev quav tshuaj opioids xws li heroin thiab tshuaj kho mob uas muaj tshuaj opiates. Cov tshuaj siv hauv MAT tau pom zoo los ntawm Food and Drug Administration (FDA).

*Rau Cov Chaw Pabcuam* Qhov kev pabcuam no yuav tsum tau txais kev pom zoo; xyuas kom koj ua tau raws li DHS cov cai

hmnHmong