Kev kho mob raug mob

Trauma-informed care- ib txoj hauv kev pab thiab txhawb cov neeg uas tej zaum yuav dhau los ntawm kev nyuaj lossis kev mob kev nkeeg yav dhau los. Txoj hauv kev no pab tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab txhawb nqa ib puag ncig rau kev kho mob thiab rov qab los, qhov chaw uas tib neeg xav tias muaj kev hwm thiab tsis raug txiav txim rau qhov lawv tau dhau los.

hmnHmong