MH Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Kev Kho Mob

Raws li American Academy of Child and Adolescent Psychiatry , Cov kev pab kho mob hauv tsev muaj kev pab txhawb rau cov hluas uas muaj teeb meem loj ntawm kev xav thiab kev coj cwj pwm. Thaum tau txais kev kho mob hauv tsev, cov menyuam yaus nyob ib ntus sab nraud ntawm lawv lub tsev thiab hauv qhov chaw uas lawv tuaj yeem saib xyuas thiab saib xyuas los ntawm cov neeg ua haujlwm raug cob qhia.

hmnHmong