Traumatic Brain Injury (TBI)

Kev raug mob ntawm lub hlwb tshwm sim thaum lub zog sab nraud ua rau lub hlwb tsis ua haujlwm.

Kev raug mob ntawm lub hlwb feem ntau tshwm sim los ntawm kev ua phem rau lub taub hau lossis lub cev. Ib yam khoom nkag mus rau pob txha taub hau, xws li cov mos txwv lossis cov pob txha taub hau tawg, kuj tuaj yeem ua rau lub hlwb raug mob.

Kev raug mob me me ntawm lub hlwb yuav ua rau lub hlwb tsis ua haujlwm ib ntus. Kev raug mob loj heev ntawm lub hlwb tuaj yeem ua rau nqaij tawv nqaij, torn, los ntshav thiab lwm yam kev puas tsuaj rau lub hlwb uas tuaj yeem ua rau muaj teeb meem ntev lossis tuag taus.

 

hmnHmong