Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yog ib qho mob uas nws nyuaj rau tus neeg mob siab rau ib yam ntev thiab tswj lawv lub zog. Qhov no tuaj yeem ua rau lawv tsis xis nyob thiab nquag heev.

hmnHmong