Attention Deficit Disorder (ADD)

Ib qho teeb meem tshwm sim los ntawm cov tsos mob ntawm xav tsis thoob (xws li ras yooj yim, tsis tij lim, los yog tsis nco qab)

 

hmnHmong