Kev Tswj Tshuaj

Kev tswj hwm tshuaj txiav txim siab qhov xav tau lossis qhov ua tau zoo ntawm cov tshuaj uas tau muab rau kev kho tus neeg mob cov tsos mob ntawm kev puas siab puas ntsws.

Kev tswj tshuaj yog muab los ntawm tus kws kho mob uas muaj ntawv tso cai, uas tej zaum yuav yog kws kho mob hlwb lossis kws saib xyuas mob tshwj xeeb.

 

 

hmnHmong