Kev Sib Tham Kho Mob Haum Pab Pawg

Kev sib tham kho mob haum pab pawg yog ib hom kev kho kev xav uas ib pab pawg neeg mob sib ntsib tsis tu ncua los sib tham ua ke thiab nrog ib tus thawj coj (tus kws kho mob) txog lawv cov teeb meem.
Tus kws daws kev xav, kws kho mob ntawm kev xav, tus neeg pab kev noj nyob, lossis lwm tus kws kho mob feem ntau yog tus npaj pab pawg. Hauv qee pab pawg kho mob, ob tus kws kho mob sib koom ua ke los coj pab pawg. Cov neeg mob raug xaiv los ntawv seb pab pawg yuav pab puas tau lawv thiab lawv yuav pab puas tau pab pawg li cas.

 

 

hmnHmong