Kws Ntuas muaj Ntawv Tso Cai los Kho Kev Quav Cawv thiab Quav Tshuaj (LADC)

Kws ntuas muaj ntawv tso cai los kho kev quav cawv thiab quav tshuaj yog it tus neeg uas tau ntaub ntawv tso cai los ntawm pawg thawj coj los siv kev qhuab ntuas raws li kev xyaum los pab kho.

hmnHmong