Schizophrenia / Psychosis

kev mob hlwb uas tuaj yeem ua rau nyuaj qhia qhov tseeb ntawm qhov tsis muaj tiag. Cov neeg uas muaj tus mob schizophrenia tej zaum yuav hnov los yog pom tej yam uas lwm tus ua tsis tau, los yog tej zaum lawv yuav muaj kev ntseeg coj txawv txawv uas tsis tsim nyog. Qhov no tuaj yeem ua rau nws nyuaj rau lawv xav kom meej lossis ua raws li kev xav rau lwm tus. Qhov kev paub dhau los ntawm kev tsis tuaj yeem qhia qhov tseeb yog qee zaum hu ua "psychosis."

hmnHmong