Pab pawg txhawb nqa

Ib pab neeg muaj neej los sis kev txhawj xeeb zoo ib yam uas muab lus zoo, kev nplij siab, thiab tswv yim los sib pab txhawb nqa.

hmnHmong