Naloxone (Narcan)

Naloxone yog cov tshuaj pom zoo los ntawm Food and Drug Administration (FDA) los tiv thaiv kev lom tshuaj los ntawm cov tshuaj yeeb xws li heroin, morphine, thiab oxycodone. Nws thaiv qhov chaw txais tshuaj yeeb, thim rov qab cov tshuaj lom. Naloxone yog siv thaum tus neeg mob muaj tsos mob lom ntawm tshuaj yeeb. Cov tshuaj muab tau txhaj tau rau qhov ntswg, intramuscular (mus rau hauv cov leeg), subcutaneous (hauv qab ntawm daim tawv nqaij), los sis txhaj mus rau cov ntshav haum leeg.

hmnHmong