Autism Spectrum Disorders

Ib qho kev loj hlob tsis sib xws ua rau tus me nyuam txawv los ntawm lawv txoj kev tsis sib raug zoo nrog lwm tus thiab kev sib txuas lus thiab los ntawm kev txwv los sis pheej ua kam ntawm kev xav thiab tus cwj pwm.

Txawm hais tias cov tsos mob thiab qhov hnyav sib txawv, txhua yam kab mob autism spectrum cuam tshuam rau tus menyuam lub peev xwm sib txuas lus thiab cuam tshuam nrog lwm tus.

hmnHmong