Lake Country Associates – Bemidji

615 Anne St. NW, Suite B
Bemidji,MN,56601

Lake Country Associates muab kev pab sab laj thiab kev rov qab los rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog. Peb cov kws kho mob paub txog tuaj yeem pab koj tsev neeg txhim kho kev sib txuas lus thiab mus tom ntej hauv kev coj zoo. Peb tuaj yeem pab tib neeg los daws cov kev raug mob, kev nyuaj siab, kev ntxhov siab, kev puas siab puas ntsws bipolar thiab lwm yam mob hlwb. Peb pab cov menyuam yaus, cov hluas, cov laus, cov khub niam txiv thiab tsev neeg hauv qhov chaw tsis pub lwm tus paub thiab txhawb nqa. Tsim los ntawm 2009, Lake Country Associates tau cog lus los muab kev pabcuam dav dav, kev coj ncaj ncees rau peb cov neeg siv khoom, peb cov chaw xa mus, thiab cov zej zog peb pabcuam. Peb cov neeg ua haujlwm ntawm cov kws tshaj lij muaj kev txaus siab rau kev txiav lawv cov haujlwm kom tau raws li qhov xav tau ntawm tus kheej. Peb muab kev txhais lus Spanish rau cov neeg xav tau.
hmnHmong