Kev tshuaj ntsuam xyuas thaum yau

Kev tshuaj ntsuam txheeb xyuas cov me nyuam mos/cov me nyuam muaj peev xwm noj qab haus huv/kev loj hlob teeb meem rau kev noj qab haus huv/diagnostic assessment/educational eval. Kev Tshuaj Ntsuam Me Nyuam Thaum Ntxov/kev tshuaj ntsuam sib piv los ntawm tsev kawm ntawv lossis Head Start, Child/Teen Checkups/EPSDT, tus kws kho mob yuav tsum tau nkag/los yog nyob rau hauv 30 hnub ntawm kev cuv npe kawm qib kindergarten hauv MN cov tsev kawm ntawv pej xeem. Nws muaj txhua xyoo los ntawm cov cheeb tsam hauv zos.

hmnHmong