Kev Noj Mov Tsis Tus

Kev noj zaub mov tsis zoo yog ib pab pawg ntawm cov mob hnyav uas koj nyob hauv cov zaub mov thiab qhov hnyav uas koj tuaj yeem tsom mus rau lwm qhov me me. Cov hom kev noj zaub mov tseem ceeb yog anorexia nervosa, bulimia nervosa thiab binge-eating disorder.

Kev noj mov tsis tus tuaj yeem ua rau muaj teeb meem loj hauv lub cev thiab qhov hnyav tshaj plaws, tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau lub neej. Feem ntau cov neeg uas muaj kev noj mov tsis tus yog poj niam, tab sis cov txiv neej yeej muaj kev noj mov tsis tus thiab. Ib qho kev noj mov tsis tus uas txhua leej, poj niam thiab txiv neej muaj yog kev noj zaub mov ntau dhau.

Kev kho mob rau kev noj mov tsis tus yog nrog kev kho kev xav, kev qhia noj zaub mov, kev ntuas tsev neeg, tshuaj thiab mus pw hauv tsev kho mob.

 

hmnHmong