Wellcome Manor Family Services

Wellcome Manor Family Services

114 W Pleasant St
Garden City,MN,56034

Wellcome Manor Family Services (WMFS) yog ib lub chaw kho mob nyob hauv Garden City, MN uas muab kev saib xyuas siab thiab siv tsawg. Txij li xyoo 2007, WMFS tau muab cov poj niam thiab menyuam yaus muaj kev nyab xeeb thiab txhawb nqa ib puag ncig uas ua rau lub cev, lub siab xav, thiab sab ntsuj plig rov qab los ntawm kev siv yeeb tshuaj thiab kev sib koom ua ke. Qhov kev zov me nyuam muaj kev zov me nyuam nyob rau ntawm qhov chaw uas siv cov ntaub ntawv pov thawj raws li cov ntaub ntawv pov thawj thaum leej niam tau txais kev kho mob. Txhua tus neeg hauv peb txoj kev saib xyuas raug kho los ntawm kev siv tus kheej thiab holistic mus kom ze tsim rau cov poj niam uas xav tau kev pab nrog kev quav yeeb quav tshuaj, kev noj qab haus huv ntawm lub hlwb thiab lub cev, kev ua niam txiv, kev txawj ua neej, kev sib koom ua ke hauv tsev neeg, kev txhawb nqa kev sib raug zoo, thiab kev pabcuam kev kho mob.
hmnHmong