Carver County

602 E 4th St
Chaska,MN,55318

Mental Health Crisis Response Services

• Kev cuam tshuam kev kub ntxhov hauv xov tooj

• Kev soj ntsuam kev pheej hmoo ntawm kev puas tsuaj rau tus kheej lossis lwm tus

• Xov tooj ntawm tes teb rau qhov chaw soj ntsuam kev puas hlwb

• Ib leeg & Tsev Neeg Kev Pabcuam Kev Puas Siab Puas Ntsws

• Cov Kev Pab Cuam Tshuam Sijhawm Ntev

• Kev sib koom tes ntawm qhov chaw tawm sab nraud nrog rau kev kho mob puas hlwb

• Cov ntaub ntawv thiab xa mus

• Cov Kev Pab Cuam Tshuam Cov kev pab cuam muab los ntawm cov kws kho mob uas muaj ntawv tso cai

 

Mental Health Law Enforcement Co-Responder

  • Muab kev daws teeb meem hauv xov tooj ntawm tes hauv kev koom tes nrog Carver County Sheriff's Department
    • 911
    • 952-442-7601
hmnHmong