Nova House

Nova Tsev

1310 South German Street
New Ulm,MN,56073

Nova House yog ib qho Kev Pabcuam Kev Khomob Nyob Hauv Chaw Nyob Zoo (IRTS). Nws suav nrog cov kev pabcuam nyob hauv lub sijhawm txwv rau cov tib neeg uas xav tau kev teeb tsa. IRTS yog tsim los tsim thiab txhim kho kev puas siab puas ntsws kev ruaj ntseg, kev hloov ntawm tus kheej thiab kev xav, kev txaus siab rau tus kheej, thiab kev txawj ntse tsim nyog los ua neej nyob hauv qhov chaw ywj pheej.
hmnHmong