McLeod County

520 Chandler Ave N
Glencoe,MN,55336

Mental Health Crisis Response Services

• Kev cuam tshuam kev kub ntxhov hauv xov tooj

• Kev soj ntsuam kev pheej hmoo ntawm kev puas tsuaj rau tus kheej lossis lwm tus

• Xov tooj ntawm tes teb rau qhov chaw soj ntsuam kev puas hlwb

• Ib leeg & Tsev Neeg Kev Pabcuam Kev Puas Siab Puas Ntsws

• Cov Kev Pab Cuam Tshuam Sijhawm Ntev

• Kev sib koom tes ntawm qhov chaw tawm sab nraud nrog rau kev kho mob puas hlwb

• Cov ntaub ntawv thiab xa mus

• Cov Kev Pab Cuam Tshuam Cov kev pab cuam muab los ntawm cov kws kho mob uas muaj ntawv tso cai

 
hmnHmong