Community University Health Care Center

2001 Bloomington Ave S.
Minneapolis,MN,55404

Lub Community-University Health Care Center (CUHCC) muaj kab lis kev cai tshwj xeeb rau Cov Neeg Laus Rehabilitative Mental Health Services (ARMHS) rau cov neeg siv lus Hmoob, Mandarin, Korean, Malay thiab lus Askiv. Peb pab cov neeg siv khoom uas nyob hauv Hennepin, Anoka thiab Ramsey counties. Thov hu rau Alicia Grund, LICSW, ARMHS Program Manager ntawm 612-301-0880 nrog cov lus nug lossis fax xa mus rau 612-301-1040 Attn: Alicia Grund. Daim ntawv xa mus tuaj yeem pom ntawm peb lub vev xaib.

Kev Pabcuam:

hmnHmong