NorthStar Regional Men’s Residential – Shakopee

NorthStar Regional Txiv neej Chaw Nyob - Shakopee

1250 Lincoln Street
Shakopee,MN,55379

NorthStar Regional muaj cov txaj muaj nyob hauv ntau qhov kev pab cuam! Qhov xwm txheej tam sim no ntawm peb 48-txaj Co-Tsev Muaj Chaw Nyob rau cov txiv neej hauv Shakopee, MN: Kev qhib tam sim Thaum lawv nyob, cov neeg siv yuav tau hais txog kev vam khom thaum tau txais kev saib xyuas tsis tu ncua thiab kev kawm los ntawm peb cov neeg ua haujlwm kho mob hlwb thiab cov neeg ua haujlwm kho mob. Cov kev pabcuam khomob thiab kev tswj hwm tshuaj yog muab los ntawm NSR tus kheej cov neeg ua haujlwm kho mob. NorthStar Regional muab kev saib xyuas tas li rau cov txiv neej - kev kho vaj tse nyob, intensive outpatient nrog chaw nyob, outpatient, thiab sober vaj tse. Hu rau 833-677-4673 yog xav paub ntxiv txog kev nkag mus rau txoj haujlwm. Mus saib peb lub vev xaib ntawm www.northstarregional.com kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong