Kev Pabcuam Peer (Txhim Kho DHS Kev Pabcuam*)

Cov kws kho mob tshwj xeeb uas tau lees paub yog cov tib neeg uas tau muaj kev paub txog kev puas siab puas ntsws thiab raug cob qhia los ua cov neeg ua haujlwm kho mob hlwb ncaj qha.   

 

*Rau cov kws kho mob*
Thov tsuas yog siv qhov no (Enhanced DHS Service*) yog tias koj muaj ib daim ntawv cog lus tshwj xeeb rau kev txhim kho tus nqi nrog DHS los muab cov kev pabcuam no.

hmnHmong