myHealth For Teen & Young Adults

myHealth cov kws kho mob uas muaj ntawv tso cai muab kev pab sab laj rau tus kheej thiab tsev neeg los pab cov hluas thiab cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 12-26 ua haujlwm los ntawm cov teeb meem xws li kev nyuaj siab, kev ntxhov siab, kev ntxhov siab, thiab kev sib raug zoo hauv tsev neeg. Peb mob siab rau kev qhib siab, kev ncaj ncees, kev kawm ntawv thiab ua haujlwm kom xaus kev qias neeg ntawm kev txhawj xeeb txog kev puas hlwb. myHealth zoo siab txais tos cov tub ntxhais hluas ntawm txhua haiv neeg, kev ntseeg, kab lis kev cai, poj niam txiv neej, kev nyiam kev sib deev, thiab keeb kwm yav dhau los.  Peb nyob ntawm no rau koj!  myHealth lees txais ntau hom ntawv pov hwm, tus nqi swb rau cov tsis muaj pov hwm. Ob leeg ntawm tus kheej thiab cov kev pabcuam virtual muaj.

hmnHmong