MidWest Center for Personal & Family Development, PA – Rochester

1221 3rd Ave SW
Ste 220
Rochester,MN,55902-2490

MidWest Center for Personal & Family Development zoo siab txais tos lub sijhawm los pab cov kev xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom, pab pawg tswj hwm kev noj qab haus huv, Cov Haujlwm Pabcuam Cov Neeg Ua Haujlwm thiab cov zej zog. MidWest Center cov kev pabcuam raug kho raws li cov kev xav tau tshwj xeeb thiab tshwj xeeb ntawm txhua tus neeg siv khoom nws ua haujlwm. Peb sib zog ua kom haum raws li qhov xav tau ntawm txhua tus neeg siv khoom rau cov txuj ci tshwj xeeb ntawm ib tus kws kho mob tshwj xeeb.Yog tias koj muaj teeb meem daws nrog ib feem ntawm koj lub neej, kev txom nyem nrog kev ntxhov siab lossis kev nyuaj siab lossis lwm yam teeb meem kev puas siab puas ntsws, peb cov kws kho mob thiab cov kws paub txog kev paub nyob ntawm no. pab. TELEMEDICINE SERVICES yog muaj.
hmnHmong