Mitch Leppicello, LICSW East Metro Family Counseling (EMFC)

Mitch Leppicello, LICSW East Metro Family Counseling (EMFC)

700 Commerce Dr #295
Woodbury,MN,55125

EMFC yog kuv lub tsev kho mob me me uas tshwj xeeb hauv kev pabcuam rau Autism Spectrum Disorder (ASD) thiab Aspergers rau cov neeg muaj hnub nyoog, menyuam yaus, hluas, thiab cov laus. Cov kev pabcuam suav nrog tab sis tsis txwv rau kev paub txog kev coj cwj pwm, kev paub txog kev sib raug zoo, kev tswj hwm kev ntxhov siab, thiab kev cob qhia niam txiv thiab kev txhawb nqa. Kuv kuj tuaj yeem pab thiab txhawb cov tub ntxhais hluas nrog ASD uas tawm tsam hauv tsev lossis hauv lawv qhov chaw kawm qib siab. Cov tswv yim niam txiv thiab kev txhawb nqa muaj nyob rau hauv ib qho khoom siv online hu ua CALM Compass. Qhov no thiab lwm yam kev pab cuam ASD niam txiv tuaj yeem nrhiav tau ntawm www.asdparentingjourney.com lossis www.thecalmcompass.com
hmnHmong