Freedom Center – Onamia

102 Crosier Drive N
Onamia,MN,56359

Freedom Center (Onamia) muaj kev ntsuam xyuas rau Kev Siv Tshuaj Yeeb Yam, Kev twv txiaj, Kev tswj kev npau taws, thiab kev ua phem hauv tsev. Kev kho mob rau tus neeg mob sab nraud muaj kev kho mob txhua lub lim tiam hauv 12 lub lis piam 5 hnub, 12 lub lis piam 3 hnub, kev nqis tes ua haujlwm, Kev kho tus kheej, Kev tswj kev npau taws, kev haus dej cawv (DUI/DWI) Chav Kawm, Kev Kho Kev twv txiaj thiab chav kawm ua phem hauv tsev (rau cov neeg ua txhaum cai).
hmnHmong