Avivo Intensive Outpatient Treatment

Avivo Intensive Outpatient Treatment

1900 Chicago Ave
Minneapolis,MN,55404

Avivo muab kev kho mob hnyav rau kev siv tshuaj yeeb tshuaj rau cov tib neeg hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua. Qhov kev zov me nyuam yog ib qho kev pab cuam kho mob hnyav rau cov tib neeg uas muaj kev kuaj mob siv tshuaj thiab kuaj mob hlwb. Qhov chaw nyob rov qab muaj nyob rau thaum koom nrog hauv kev ua haujlwm thaum xav tau (tseem nyob ntawm qhov muaj). Kev kho mob yog tsib hnub hauv ib lub lis piam (kwv yees li 20 teev) thiab suav nrog pab pawg kho mob, pab pawg me, kev txhawb nqa kev tiv thaiv rov qab, kev txhawb siab, thiab kev noj qab haus huv ntawm tus kheej thiab kev tawm tswv yim txog kev siv yeeb tshuaj. Tos daim ntawv teev sijhawm sib txawv. Thov hu rau cov kab noj khoom haus kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong