Avivo Intensive Outpatient Treatment- Family Program

Avivo Intensive Outpatient Treatment- Family Program

1900 Chicago Ave
Minneapolis,MN,55404

Avivo muab kev kho mob hnyav rau kev siv tshuaj yeeb tshuaj rau cov poj niam cev xeeb tub thiab niam txiv. Qhov kev zov me nyuam yog ib qho kev pab cuam kho mob hnyav rau cov tib neeg uas muaj tshuaj lom neeg kuaj mob thiab / lossis cov neeg uas muaj tshuaj lom neeg thiab mob hlwb. Muaj kev xaiv vaj tsev nyob, qhov xav tau thiab muaj, rau cov poj niam uas muaj menyuam yaus lossis cov poj niam ua haujlwm los koom nrog menyuam yaus. Kev kho mob ntawm poj niam txiv neej yog tsib hnub hauv ib lub lis piam (19 teev) thiab suav nrog pab pawg kho mob, pab pawg me, thiab kev tawm tswv yim rau tus kheej. Lub sijhawm tos cov npe sib txawv raws li tsev neeg loj. Thov hu rau cov kab noj khoom haus kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong