NHS-Northstar Specialized Services

227 West Lake Street
Chisholm,MN,55719

ARMHS yog kev pabcuam kev puas hlwb rau cov hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua, ua rau cov tib neeg los txhim kho thiab txhim kho kev noj qab haus huv ntawm lub hlwb thaum cov cheeb tsam no cuam tshuam los ntawm cov tsos mob ntawm kev puas hlwb. Cov kev tsim txuj ci muaj xws li: kev tswj cov tsos mob, kev sib txuas lus ntawm tus kheej, cov peev txheej hauv zej zog, kev tiv thaiv kev rov qab los, kev siv nyiaj txiag, kev coj noj coj ua hauv kev noj qab haus huv, kev ntsuam xyuas kev xaiv kev thauj mus los, kev tswj hwm hauv tsev, kev ua haujlwm, kev ua niam ua txiv, kev qhia tshuaj noj, txo kev ntxhov siab thiab kev tswj hwm kev kub ntxhov.
hmnHmong