Pab Pawg Teb Kev Kub Ntxhov

Pab pawg no muaj cov kws pab kho kev nyab xeeb ntawm xav, xws li kws kho kev xav, kws saib xyuas mob ntawm kev xav, cov pab kev noj nyob thiab cov neeg txhawb nqa. Pab pawg teb kev kub ntxhov tuaj yeem: tuaj ntsib koj hauv koj lub tsev los sis lwm qhov chaw, piv txwv li ntawm lub tsev teeb meem los sis chaw nruab hnub.
http://www.mhconnect.org/communityresources Nyem qhov no rau cov kab teeb meem hauv nroog

hmnHmong