Kev thauj mus los

Kev pab cuam uas pab thauj neeg mus los rau thaj chaw txais kev pab.

(Cov kev pab cuam / chaw kho mob / cov kws kho mob thov qhia txog koj)

hmnHmong