Canvas Health – New Choices For Recovery – Wash. Co. Jail

14900 61st Street N
Stillwater,MN,55082

Peb Txoj Kev Xaiv Tshiab rau Kev Rov Qab Los pab cov txiv neej thiab poj niam laus ua haujlwm hloov lawv txoj kev xav thiab kev coj cwj pwm kom tiv thaiv kev rov qab los thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog lawv tus kheej, lwm tus thiab lawv lub zej zog. Peb txoj hauv kev suav nrog Kev Paub Tus Cwj Pwm Kev Kho Mob (CBT), uas qhia cov neeg rov qab los ntawm kev quav yeeb quav tshuaj thiab mob hlwb kom pom kev sib txuas ntawm lawv txoj kev xav, kev xav, thiab kev ua thiab ua kom paub txog tias cov khoom no cuam tshuam li cas rov qab los. Peb cov pab pawg kuj siv kev sib tham txhawb zog thiab kev txhawb nqa 12-kauj ruam.
hmnHmong