St Johns Chemical Dependency Maplewood

1655 Beam Ave Ste 207
Maplewood,MN,55109

Peb cov kev pab kho mob nyob rau hauv tus kheej thiab tus neeg mob virtual muaj xws li cov neeg mob hnyav, cov neeg mob uas muaj kev sib koom ua ke thiab cov kev pab cuam Karen tshwj xeeb. Qhov kev pab cuam kho mob hnyav suav nrog 9 teev ntawm pab pawg kho mob hauv ib lub lis piam, kev sab laj tus kheej, thiab kev kawm. Ntsib 3 yav tsaus ntuj ib lub lim tiam. Peb qhov kev sib koom ua ke yog tsim los rau cov neeg siv khoom tswj hwm kev siv yeeb tshuaj thiab lwm yam kev puas siab puas ntsws, xws li kev nyuaj siab, kev ntxhov siab lossis kev raug mob. Cov neeg siv khoom no tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua haujlwm nrog ob tus kws kho mob muaj ntawv tso cai los daws ob qho teeb meem ib zaug. Ntxiv nrog rau cov pov thawj raws li kev kho mob thiab kev kawm. Karen Recovery Program yog tsim los nrog lub koom haum Karen Minnesota (KOM) los muab kev kho kev quav yeeb quav tshuaj nrog rau kev coj noj coj ua tshwj xeeb thiab kev txhawb nqa rau cov phooj ywg. Sib ntsib 2 tav su ib lis piam.
hmnHmong