NACC Tribal Health Services-Medication Assisted Treatment

1213 East Franklin Ave
Minneapolis,MN,55404

NACC's Medication Assisted Treatment (MAT) program yog koom tes nrog Red Lake Nation, thiab muab kev saib xyuas kab lis kev cai tshwj xeeb rau Cov Neeg Qhab Asmeskas uas tawm tsam nrog kev tiv thaiv opioid. Peb siv kev saib xyuas lub cev, lub hlwb, kev xav, thiab sab ntsuj plig kom pab txhawb koj txoj kev noj qab haus huv. Peb qhov kev pabcuam MAT siv cov tshuaj buprenorphine/Naloxone (Suboxone). Hu rau peb cov kws saib xyuas neeg mob MAT ntawm 612-843-5945 txhawm rau teem sijhawm teem sijhawm lossis muaj lus nug. Txais cov neeg mob tshiab.
hmnHmong