Canvas Health – New Choices for Recovery – North Branch

5842 Old Main St, Suites 2,3 & 4
North Branch,MN,55056

Cov Kev Pabcuam Rau Cov Neeg Laus Intensive Outpatient Substance Use Disorder Programs Peb Txoj Kev Xaiv Tshiab rau Kev Rov Qab Los pab cov txiv neej thiab poj niam laus ua haujlwm hloov lawv txoj kev xav thiab kev coj cwj pwm kom tiv thaiv kev rov qab los thiab tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog lawv tus kheej, lwm tus thiab lawv lub zej zog. Peb txoj hauv kev suav nrog Kev Paub Tus Cwj Pwm Kev Kho Mob (CBT), uas qhia cov neeg rov qab los ntawm kev quav yeeb quav tshuaj thiab mob hlwb kom pom kev sib txuas ntawm lawv txoj kev xav, kev xav, thiab kev ua thiab ua kom paub txog tias cov khoom no cuam tshuam li cas rov qab los. Peb pab pawg kuj tseem siv cov ntaub ntawv qhia txog kev raug mob, kev sib tham txog kev txhawb siab thiab kev txhawb nqa 12-kauj ruam. Txij li xyoo 1969, Canvas Health tau muab kev cia siab, kho, thiab rov qab los rau cov neeg peb ua haujlwm. Peb cov kev pabcuam thiab kev pabcuam sib koom ua ke muab kev saib xyuas zoo rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog hauv lawv lub tsev, hauv zej zog, thiab hauv peb cov chaw kho mob. Peb mob siab rau kev ua tau zoo hauv kev kho mob thaum peb pab cov neeg nyob nrog kev puas siab puas ntsws, kev siv yeeb tshuaj, kev kub ntxhov, vaj tse tsis ruaj khov, thiab kev raug mob. Canvas Health yog ib lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig, Certified Community Behavioral Health Clinic (CCBHC). Yog xav paub ntxiv, mus saib www.CanvasHealth.org.
hmnHmong