Children's Therapeutic Services & Support (CTSS)

Children's Therapeutic Services and Supports (CTSS) yog ib pawg ntawm cov kev pab cuam kho mob puas hlwb tsim los muab kev pab kho mob rov qab los ntawm Minnesota Health Care Programs (MHCP) rau cov me nyuam thiab lawv tsev neeg. CTSS tsim cov cai thiab cov kev coj ua rau kev lees paub thiab kev pab them nqi kho mob hlwb rau cov menyuam yaus uas xav tau kev kho mob thiab kho kom rov zoo li qub hauv lawv lub tsev lossis lwm qhov hauv zej zog.

Children's Therapeutic Services and Supports (CTSS) Cheebtsam tsuas yog muab los ntawm ib lub koomhaum (lub nroog, pawg neeg lossis lub koomhaum tsis yog lub nroog) lossis lub tsev kawm ntawv uas tau lees paub los ntawm tus kws khomob daim ntawv pov thawj txheej txheem tsim los ntawm DHS.

hmnHmong