MH Intensive Residential Treatment Services (IRTS)

Intensive Residential Treatment Services (IRTS) yog cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws nyob hauv lub sijhawm. Cov neeg tau txais IRTS xav tau kev txwv ntau dua (piv rau cov chaw hauv zej zog) thiab muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm tsis zoo yog tias lawv tsis tau txais cov kev pabcuam no. IRTS yog tsim los txhim kho thiab txhim kho: kev puas siab puas ntsws kev ruaj ntseg, kev hloov ntawm tus kheej thiab kev xav, kev ua tus kheej txaus, thiab kev txawj ua neej nyob hauv qhov chaw muaj kev ywj pheej.

hmnHmong