South Central Human Relations Center

204 2nd Street NW
Waseca,56093

Muab Kev Pabcuam Sab Nraud Sab Nraud thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw: Psychiatry, Kev Kho Mob, Kev Kho Mob Siv Tshuaj, Kev Tswj Xyuas Case, ARMHS, CTSS, DBT, Tsev Kawm Ntawv Txuas Kev Noj Qab Haus Huv (Blooming Prairie thiab Medford), Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tsev, Kev Kho Mob Hauv Zej Zog, thiab Kev Pabcuam Tsis Muaj Tsev Nyob.

COVID-19 Hloov Kho: Txhua qhov kev pabcuam (tus kheej, tsev neeg, thiab pab pawg) tau muab rau zoo los ntawm HIPAA raws li lub platform.

Hu rau 507-451-2630 lossis mus rau schrc.com teem sijhawm teem sijhawm.

Kev Pabcuam:

hmnHmong